Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijjk werk

De intern begeleider kan in overleg met de ouders een kind aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk. Ouders en leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Schoolmaatschappelijk werkster op De Cingel is Jacoba v.d. Kooi.

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening, aanwezig op school, welke erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Zij vervult een brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd-)zorginstellingen en richt zich op het kind bij wie de ontwikkeling stagneert. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op die situatie. Enerzijds zijn dit de ouders en verzorgers, anderzijds zijn dat bijvoorbeeld leerkrachten en de (jeugd-)hulpverlening. De Kerntaken van schoolmaatschappelijk werk zijn

- signalering en preventie;

- begeleiding van leerling en ouders;

- ondersteuning aan leerkrachten;

- evt. verwijzen naar en coördineren van de hulpverlening.

Gebiedsteam

Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij het gebiedsteam van onze gemeente.
Telefoon: (0518) 45 23 46. 
E-mail: info@gebiedsteammenameradiel.nl
U kunt ook contact opnemen met onze intern begeleider.

Het gebiedsteam biedt hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners van de gemeente. Dit team bestaat uit professionele zorgmedewerkers.Het team kan u helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen die te maken hebben met sociale zaken, en die dus horen bij de Participatiewet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders). Het gebiedsteam is er dus voor alle inwoners van de gemeente Menameradiel. 

Contact met het gebiedsteam:U kunt een afspraak maken met een medewerker van het Gebiedsteam. Een medewerker van het team komt dan bij u thuis voor een persoonlijk gesprek. 

Telefoon: (0518) 45 23 46
E-mail: info@gebiedsteammenameradiel.nl

Open op afspraak (Dyksterbuorren 16 in Menaam)