Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat in het schooljaar 2021-2022 uit de volgende leden:

Oudergeleding

Hendrik-Jan Boerrigter Voorzitter
Inge Bul Secretaris
Robert Waaijer Algemeen lid

Personeelsgeleding

Marieke Heida Leerkracht
Vacature Leerkracht
Berber Hoitinga Leerkracht
Jeroen Wagenaar Als adviseur aanwezig

• De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.
• Aan de leden van de medezeggenschapsraad kunt u altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de vergaderingen besproken wilt zien.
• Verslag en agenda van de MR-vergaderingen kunt u via school krijgen.


We zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die iets voor de school willen betekenen. Mocht u zich willen inzetten voor de school en plaats willen nemen in de MR of OV, dan kunt u contact opnemen met de voorzitters van de MR of OV via school of rechtstreeks.