Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, worden wel eens fouten gemaakt. Dat is op scholen niet anders. Ouders zijn welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken. U kunt uw vragen, problemen, klachten over onderwijs, de aanpak van uw kinderen of andere zaken ook voorleggen aan de directeur. Deze zal het probleem met alle betrokkenen bespreken en zoeken naar een oplossing. Een open gesprek geeft vaak duidelijkheid.

Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen zij contact opnemen met de contactpersoon van de school of met een van de vertrouwenspersonen van het bestuur.

De onafhankelijke contactpersoon voor ouders en leerlingen:

Mw. A. Steerenberg via Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten. Telefoon 0800-200300

Vertrouwenspersoon voor leerkrachten:

GIMD, de heer Peter de Jong

Leerplicht:

Leerplicht wordt uitgevoerd door de sector onderwijs van de gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Tel: 058-2338672

Indienen van klachten:

Het Bevoegd gezag:
Elan Onderwijsgroep
P. Jurjensstrjitte 8 9051BS Stiens
tel: 058-2539580
email: info@elanowg.nl
website: www.elanonderwijsgroep.nl

Landelijke klachtencommissie:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
tel: 030-2809590
Website: www.onderwijsgeschillen.nl