medezeggenschapsraad

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad 2017-2018

Oudergeleding:
Janna Brouwer (voorzitter) 
Ishira Callaghan (secretaris)
Erik Krol

Personeelsgeleding:
Marieke Heida
Petra Leijstra
Maaike Sipma

  • De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.
  • Aan de leden van de medezeggenschapsraad kunt u altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de vergaderingen besproken wilt zien.
  • Verslag en agenda van de MR-vergaderingen kunt u via school krijgen.

Taken
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de raad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Samenstelling
In het basisonderwijs bestaat de MR alleen uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op, waarin staat hoe verkiezingen worden gehouden.

Instemmingsrecht onderwijs
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

Adviesrecht onderwijs
In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de MR geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

 

foto & video